תקנון “ערבים”

1. רישום ל”ערבים”:

א. כחברים ב”ערבים” יכולים להרשם העונים על כל התנאים הבאים (ע”פ הצהרתם): 1. תושבי ארץ ישראל, 2. אברכים שתורתם אומנותם, או העוסקים במלאכה שקובעים עתים לתורה, ובני משפחותיהם (לרבות אלמנות וגרושות). 3. הבריאים בגופם ובנפשם. והכל בכפוף להחלטת ועדת רבני “ערבים”.

ב. בהצטרפות ל”ערבים” יש למלא טופס הצטרפות הכולל שאלון בריאות סטנדרטי, פרטי המשפחה הנרשמת, והוראת קבע חתומה ע”י בעל החשבון או פרטי כרטיס אשראי. לאחר קבלת הטופס במשרדי “ערבים” כשהוא ממולא כראוי יצורף הנרשם ל”ערבים”, וישלח אליו “טופס אישור” על ההצטרפות ל”ערבים”.

ג. “ערבים” מונה כרגע כ-35,000 משפחות נרשמים (כל בית אב נחשב לנרשם אחד) והוא גדל כל הזמן. כל נרשם מוריד את סכום הגביה עבור כל יתום. כרגע נגבים מכל חבר פחות מ-6 ש”ח חד פעמי עבור כל יתום, וכל נרשם מוריד יותר ויותר את סכום הגביה.

ד. כדי ש’ערבים’ יחזיק מעמד קבעו גדולי הדור שליט”א שהוא מיועד לאנשים בריאים שאינם חולים במחלה מקצרת חיים, ואינם במצב של חוסר תפקוד מוחלט (תרדמת, שיתוק מוחלט וכיו”ב). נוכח האמור, מתבקש הנרשם לתוכנית למלא הצהרת בריאות”. אי דיוק בהצהרה הרפואית מהווה הפרה של תנאי התוכנית ויוביל לדחיית בקשת התמיכה.

ה. בעת פטירה, יש לצרף לבקשת התמיכה מסמכים רפואיים של חבר התוכנית. המסמכים הרפואיים שיצורפו לבקשת התמיכה יועברו לבחינת רופא, במידת הצורך. עמדתו של הרופא תועבר לבחינת ועד רבני העמותה אשר יכריעו בבקשה, בהתאם לנוהל התוכנית.

ו. ההצטרפות ל”ערבים” היא קבועה עבור הנרשם בלבד, ואינה נתנת להעברה. עם זאת ניתן להצטרף ל”ערבים” ע”מ שהזכויות ינתנו למשפחה אחרת (לדוגמא: הורים שירצו לצרף את משפחות ילדיהם על חשבונם).

ז. בכל חילוקי דעות בין הנרשמים לבין האחראים על “ערבים” הן על הזכויות והן על עצם הרישום ותוקפו, ישמשו רבני “ערבים” כבוררים מוסמכים, והכרעתם תתקבל כסופית.

2. מטרת “ערבים” ועקרונותיו:

“במקרה אסון של פטירה ל”ע של אחד מההורים למשפחה החברה ב”ערבים”, תוקם קרן בסך של 200,000 ₪ לכל יתום אשר מקיים את כל התנאים הבאים:

(1) יתום של חבר התוכנית.

(2) גילו של היתום בעת פטירת חבר התוכנית לא יעלה על 35.

(3) היתום שומר תורה ומצוות – הן שתורתו אומנתו והן העוסק במלאכה הקובע עתים לתורה.

(4) היתום כשיר לנישואין.

(5) בשל אורחות חייו וסביבתו, היתום לא יוכל להינשא אלא אם יתחייבו להעמיד עבורו, מראש, סכום כסף אשר

ייועד לנישואין.

(6) כמו כן, מאחר שמדובר בצדקה, ליתום אין יכולת כלכלית להעמיד לטובת נישואיו כסף בסך של 200,000 ₪.

אם ליתום יכולת כלכלית, הוא לא יהיה זכאי לקבלת תמיכה במסגרת תוכנית “ערבים”.

יכולת כלכלית תיקבע, בין היתר, כאשר היתום מחזיק באחד מבין הנכסים הבאים:

(א) לתא המשפחתי של היתום יש זכות לתגמולי ביטוח.

(ב) תוכנית חיסכון בסך של 200,000 ₪ ומעלה.

(ג) נכס נדל”ן נוסף מעבר לדירת מגורים.

יובהר, כי במקרה וליתום יכולת כלכלית להעמיד כספים לטובת נישואיו, בסכום הנמוך מסך של 200,000 ₪, תוקם עבורו על ידי התוכנית קרן חלקית, שתשלים את הכספים ל-200,000 ₪”.

3. דרכי הביצוע להקמת הקרן:

א. במקרה אסון של פטירה ל”ע של אחד מההורים ממשפחה החברה ב”ערבים”, יגבה מכל החברים סכום כסף בהתאם לנדרש, כעת הסכום הינו 5.7 ש”ח חד פעמי עבור כל יתום זכאי. לדוגמא באם ח”ו השאיר אחריו הנפטר/ת 10 ילדים שאינם נשואים, יגבו סך 57 ש”ח(5.7 ש”ח10xיתומים) מכל חבר וחבר, ועי”ז תוקם קרן בסך 2,000,000 ש”ח, לפי חישוב של 200,000 ש”ח לכל יתום (200,000 ש”ח =5.7×35,000). במקרה בו נשארו 2 יתומים, יגבו עבור משפחה זו סך 11.4 ש”ח חד פעמי בלבד מכל חבר.

ב. הסכום לגביה לא יעלה על 72 ש”ח לחודש, ובאם ח”ו יהיו מספר מקרי פטירה בחודש מסוים, באופן שגביה של 72 ש”ח לא תספיק להקמת קרן בסך 200,000 ש”ח עבור כל יתום, תועבר יתרת הסכום לגבייה בחודש הגביה הבא. כדוגמא, אם יהיו ח”ו 14 יתומים ר”ל בחודש אחד, תגבה תכנית ערבים סך 72 ש”ח בחודש אחד, ו-7.8 ש”ח יצורפו לחודש הגביה הבא

ג. בכל מקרה הסכום המקסימלי עבור משפחה אחת הוא 2,000,000 ש”ח. גם אם ישנם מעל עשרה ילדים יתומים שאינם נשואים.

ד. במקרה ונפטר אחד מהיתומים ר”ל טרם שנשא, או שיתברר ששידוכו לא יתנהל ע”י ההורים, ואין צורך בהתחייבות כספית של ההורים עבור נישואיו – ישמשו הכספים כקרן חדשה עבור משפחה אחרת שזכאית להקמת קרן, בכפוף להחלטת ועדת רבני ערבים.

ה. במקרה של אי כיבוד הו”ק או אשראי מכל סיבה שהיא, יש ליצור קשר באופן מיידי עם משרדי ערבים כדי להשלים את ההתחייבות. במקרה ולא יצרו קשר, ערבים ישלח התראה, ובאם התשלום לא יסודר – תבוטל החברות והזכויות בתכנית ערבים, ובמקרה אסון רח”ל, המשפחה לא תהא זכאית לתקבול וגבייה בתכנית ערבים. במקרה של ביטול חברות עקב אי תשלום – אפשר לחזור ולהצטרף לתכנית כמצטרף חדש רק לאחר חצי שנה.

ו. הכספים אשר יגבו מחשבונות החברים, הרי הם תרומה לקרן שמוקמת עבור היתומים, ובגדר צדקה גמורה ודינם כדין כספי צדקה. שיקולי ההוצאות יהיו כנהוג בצדקה, ואין בין קרנות אלו לקרנות אחרות אלא באופן ההקמה.

ז. בכל קרן יהיה אחראי גם רב הקשור למשפחה, ואשר נבחר על ידם לשמש כנציג המשפחה בקרן, וכנהוג בקרנות שע”י “קופת העיר”.

ח. לפני כל גביה יקבלו כל חברי “ערבים” הודעה קולית על פרטי הגביה. כמו״כ יוכלו המצטרפים לשמוע כל חודש האם תתבצע גביה ואת פרטיה, בתא קולי שמספרו: 03-6716930

4. ביצוע שינויים בתוכנית ‘ערבים’

א. הנוסח לפיו יוכרעו זכויות המשתתף בתוכנית, ויתומיו, יהא הנוסח שהיה בתוקף במועד הצטרפותו של חבר התוכנית.

ב. שינויים בתקנון תוכנית התמיכות יתקבלו על ידי ועד העמותה בלבד, ברוב קולות. קודם לשינוי יתקבלו המלצות ועד הרבנים.